Type and press Enter.

Regulamin akcji

ZASADY UCZESTNICTWA

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) odnosi się do Tomasza Michniewicza jako organizatora (dalej jako: „Organizator) – organizatora akcji „Bilety KLM oddam w dobre ręce”

2.    Termin trwania Konkursu rozpoczyna się 13 grudnia 2016 r. w momencie publikacji posta konkursowego i kończy 17 grudnia, wraz z postem kończącym akcję. Informacje o Akcji znajdują się na oficjalnym fanpage’u Organizatora na portalu Facebook:  https://www.facebook.com/tomekmichniewicz oraz na stronie www.tomekmichniewicz.pl

3.    W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, za wyjątkiem osób wykluczonych określonych w paragrafie 3 (dalej jako: „Kandydaci”). Kandydaci mogą wziąć udział w akcji w trakcie jego trwania, komentując opublikowane na portalu Facebook posty w dniach 14-16 grudnia.

4.    Wzięcie udziału w Akcji poprzez zamieszczenie komentarza pod wybranym Postem Akcji  oznacza automatycznie akceptację Regulaminu przez Kandydata

5.    Po zamieszczeniu komentarzy Kandydaci nie mogą ich zmieniać: zmienione komentarze i komentarze zamieszczone poza wyżej wyznaczonymi ramami czasowymi zostaną wyłączone z Konkursu i uznane za nieważne. W trakcie trwania Konkursu Kandydaci mogą w każdej chwili usunąć swoje komentarze lub poprosić Operatora o ich usunięcie, co będzie jednocześnie uznane za wycofanie się Kandydata z udziału w Akcji.

6.    W Akcji mogą uczestniczyć tylko podmioty, które spełniają następujące warunki:

6.1.  Zgodnie z paragrafem 2, w akcji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, posiadają konto na portalu Facebook, są pełnoletnie (mają ukończone 18 lat) i spełniają wymogi określone w niniejszym Regulaminie (w przypadku gdy zwycięzca nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych nagroda może być odebrana przez jego/jej przedstawiciela ustawowego, jeśli spełnia on/ona wymogi Regulaminu).

6.2.  Podając swoje dane osobowe Gracz potwierdza że:

6.2.1.    Akceptuje zasady uczestnictwa, Regulamin niniejszego Konkursu;

6.2.2.    W przypadku gdy Kandydat nie poda swoich danych osobowych lub poda dane częściowe, niewystarczające lub błędne lub jeśli poda fałszywe dane, to rejestrację Kandydata uważa się za nieważną.

6.2.3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek fałszywe lub błędnie podane dane osobowe, których podanie spowodowałoby jakiekolwiek szkody ani za jakiekolwiek roszczenia z tego wynikające.

 

7.    Do dnia 17 grudnia 2016r. Organizator (dalej jako: „Jury”) wybierze zwycięskiego Kandydata (dalej jako: „Zwycięzca”), który zamieści najbardziej kreatywny komentarz pod Postem Konkursowym (dalej jako: „Werdykt”), a także 5 dodatkowych zwycięzców (dalej: „Zwycięzca Dodatkowy”). Zwycięzca (oraz Zwycięzcy Dodatkowi) będzie wyłoniony na podstawie dokonanej przez Jury oceny kreatywności, stosowności i pomysłowości komentarzy Kandydatów, jak również ich zgodności z zasadami moralnymi i dobrymi obyczajami. Zwycięzca musi spełniać wyżej wymienione warunki.

8.    Nazwisko Zwycięzcy zostanie ogłoszone 17 grudnia 2016 na stronie facebook.com/klmpolska

8.1.  Werdykt zostanie opublikowany pod adresem facebook.com/klmpolska

8.2.  Zwycięzca zostanie poinformowany o wyborze przez Organizatora poprzez umieszczenie odpowiedzi na zwycięski komentarz lub w prywatnej wiadomości na portalu Facebook. Powiadomienie będzie zawierać prośbę skierowaną do Zwycięzcy o podanie Organizatorowi następujących informacji: pełnego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail.

 

9.   Nagrodą konkursową (dalej jako: „Nagroda”) oferowaną Zwycięzcy przez Organizatora są dwa powrotne bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, na trasie z Warszawy (z przesiadką w Amsterdamie) do jednego z portów lotniczych sieci KLM, z wyłączeniem obszaru Oceanii. Dotyczy lotów wykonywanych przez KLM, z wyłączeniem lotów oznaczonych kodem KL, ale wykonywanych przez linie partnerskie.

10.  Nagroda zawiera też opłaty lotniskowe i opłaty za obsługę. Bilety te nie upoważniają do bonusów wynikających z programu Flying Blue, takich jak np. naliczanie Mil, dodatkowy bagaż, wstęp do części wypoczynkowej „Executive Lounge” itp. W przypadku odwołania lotu pasażer jest uprawniony do skorzystania z najbliższego lotu liniami Air France lub KLM, odszkodowanie nie jest oferowane. Sponsorowane bilety nie uprawniają do żadnych specjalnych, dodatkowo płatnych usług jak np. posiłki a’la carte lub usługa Economy Comfort itp. Należy zwrócić uwagę, że Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostałe koszty, wizy (jeśli są wymagane) oraz inne dokumenty i ustalenia dotyczące podróży lub związane z podróżą lotniczą.

10.1.             Termin wykorzystania Nagrody (rezerwacji biletu lotniczego) mija 21 grudnia 2016 roku.

10.2.             Podróż (wykorzystanie biletów) musi nastąpić do 31.12.2017 roku włącznie.

10.3.             Niniejsza Nagroda nie zawiera żadnych dodatkowych usług.

10.4.             Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do odbioru swojej nagrody od Organizatora, kontaktując się drogą mailową pod adres tomek@tomekmichniewicz.pl. Bilety zostaną wystawione na nazwiska i termin lotu i trasę wskazane przez Zwycięzcę. W przypadku braku możliwości rezerwacji lotu w określonej dacie, spowodowanej brakiem dostępności miejsc w odpowiedniej klasie rezerwacyjnej, Strony wspólnie wybiorą inny termin lotu.

10.5.             Niniejsza nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani odsprzedana.

10.6.             Nagroda nie stanowi wycieczki, zorganizowanego wyjazdu turystycznego, imprezy turystycznej lub jakiejkolwiek innej formy organizacji wyjazdu definiowanego przez Ustawę o Usługach Turystycznych. Organizator nie jest pilotem, przewodnikiem, pośrednikiem, agentem ani organizatorem imprezy turystycznej. Nagrodę stanowią wyłącznie bilety lotnicze do własnego wykorzystania.

10.7              Poza Nagrodą w postaci biletów lotniczych Zwycięzcy zostanie przyznana premia pieniężna w wysokości 10% wartości Nagrody na pokrycie za Zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w postaci biletów lotniczych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). Premia dodatkowa nie podlega wypłacie w gotówce lub zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. Premia dodatkowa podlegać będzie wpłacie bezpośrednio na rachunek właściwego urzęduskarbowego, czego dokona Organizator po wystawieniu biletów.

 

11.  Organizator powiadomi Zwycięzcę, w przypadku gdy zwycięski Kandydat nie prześle swoich danych w wiadomości prywatnej na portalu Facebook w ciągu ośmiu (3) dni po ogłoszeniu wygranej na stronie https://www.facebook.com/tomekmichniewicz/, że taki Zwycięzca zostanie wykluczony z Konkursu i o wygranej zostanie powiadomiony Zwycięzca Dodatkowy.

12.  Niniejszy Konkurs nie podlega pod Ustawę o Organizowaniu Loterii z 1991 r. nr 34. W Akcji mogą uczestniczyć i są uprawnione do Nagrody tylko te osoby, które prawidłowo podały swoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także podały prawidłowo swoje dane osobowe Organizatorowi, umożliwiając mu identyfikację Kandydata w trakcie Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju błędnie podane / niewystarczające / nieprawdziwe dane osobowe podane przez Kandydata (takie jak: niewłaściwe nazwisko, adres, fałszywe lub nieprawidłowe dane osobowe itp.), jak również za niedostarczenie danych osobiście lub opóźnienie w ich dostarczeniu oraz odpowiednio za szkody powstałe w trakcie ich dostarczania.

13.  Udział w Akcji i podanie danych osobowych jest dobrowolne w trakcie trwania Konkursu. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu w celu wyboru Zwycięzcy oraz wypełnienie wszystkich zadań administracyjnych podczas Konkursu. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych Zwycięzcy. Organizator chciałby zwrócić szczególną uwagę Kandydatów na przeczytanie w sposób uważny niniejszego Regulaminu i Zasad zarządzania danymi osobowymi w niniejszym Akcji. Organizator wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność wobec jakiegokolwiek użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, która weźmie udział w Akcji z naruszeniem odpowiednich ustaw, umów lub przepisów niniejszego Regulaminu. Biorąc udział w Akcji, Kandydaci akceptują Regulamin Konkursu i regulacje w zakresie zarządzania danymi. Biorąc udział w Akcji, Kandydaci potwierdzają i będą w pełni przestrzegać poniższych zasad:

13.1.             Organizator, jako administrator danych osobowych podanych przez Kandydatów, ma prawo do publikowania danych osobowych Zwycięzcy bez ograniczeń, pochodzących z listy uczestników. Zwycięzca wyrazi swoją pełną i nieodwołalną zgodę na publikowanie powyższych danych.

13.2.             Podane dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora w celu usprawnienia realizacje jego zadań w trakcie trwania Konkursu w niezbędnym zakresie i w celu wykorzystania ich zgodnie z celami Konkursu.

13.3.             Od Kandydatów mogą być pobierane zdjęcia, nagrania dźwiękowe i filmowe, które mogą być wykorzystane przez Organizatora lub jego zleceniobiorców do promowania swoich produktów i usług w reklamach i na jego stronie internetowej lub profilu na portalu Facebook bez dodatkowej zgody lub wynagrodzenia przysługującego Kandydatowi, zarówno płatnego częściowo lub w całości, za publikację w Internecie.

 

14.  Organizator jako administrator danych gwarantuje, że zarządzanie danymi pod każdym względem jest zgodne z aktualnie obowiązującymi ustawami. W każdym momencie Organizator umożliwi Kandydatowi dostęp do jego danych osobowych, a także przesłanie prośby o ich usunięcie lub poprawienie na adres korespondencyjny tomek@tomekmichniewicz.pl

15.  Wszelkie ewentualne obciążenia podatkowe związane z otrzymaniem Nagrody zostaną poniesione przez Organizatora; Kandydat nie zostanie obciążony żadnymi należnościami.

16.  W trakcie trwania Konkursu Kandydat jest świadomy charakteru transferu jego danych, w tym jego ograniczonego zakresu lub ograniczeń ich dostępności, przestojów, ograniczeń technicznych, dużej liczby możliwych uczestników i wszystkich związanych z tym problemów technicznych i operacyjnych. W związku z powyższym Organizator nie może zagwarantować bezproblemowego przebiegu Konkursu; Kandydat uczestniczy w Akcji na własne ryzyko. Organizator i odpowiednio jego zleceniobiorcy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu aktualności informacji i materiałów związanych z Konkursem, ani ich treści, kompletności, zasadności, niezawodności lub możliwości ich dalszego dysponowania wynikających z działań Kandydata.

17.  W związku z powyższym Organizator i odpowiednio jego zleceniobiorcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie z tytułu realizacji Konkursu zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi w zakresie prawa węgierskiego, które jest obowiązkowe (nie może być ono zmienione), jak również ponoszą odpowiedzialność na mocy Regulaminu niniejszego Konkursu. Jakiekolwiek dalsze, dorozumiane lub wynikające z prawa, gwarancje, rękojmie lub odpowiedzialność w stopniu, jaki jest dozwolony przez prawo węgierskie, są wyłączone, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu niniejszego Konkursu. Ponadto Organizator i jego zleceniobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z profilu na Facebooku ani za powiązane z tym roszczenia z tytułu jakichkolwiek niematerialnych, bezpośrednich lub pośrednich szkód, kosztów, wydatków, w tym za wszelkiego rodzaju brak możliwości korzystania z portalu Facebook, utratę danych, utratę dochodów, utratę zysków, zmniejszenie bądź utratę reputacji handlowej przez roszczenia osób trzecich, jakie mogą ponieść osoby trzecie. Warunki Konkursu zostały określone w taki sposób, aby zawarte w nim korzyści były odpowiednio zabezpieczone przed wyłączeniem i ograniczeniem odpowiedzialności.

18.  Jeśli zachodzi podejrzenie nadużycia prawa lub naruszenia przepisów w przypadkach nieprzewidzianych okoliczności (Casus Major), Organizator i jego zleceniobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju spory dotyczące tego, kto został uznany za Zwycięzcę, ale zastrzegają sobie prawo do zatrzymania Nagrody tak długo, dopóki strony nie rozwiążą pomyślnie ewentualnych sporów w sposób prawnie wiążący.

Z Konkursu zostaną wykluczeni wszyscy Kandydaci, których posty i komentarze naruszają prawo lub ich treść jest nieetyczna (obsceniczna, seksistowska, obraźliwa w odniesieniu do osób trzecich, okrutna lub też jakiekolwiek logo bądź znak towarowy zostały wykorzystane nielegalnie) lub w jakikolwiek inny sposób nie da się ich pogodzić z zasadami i celami marketingowymi Organizatora.

 

19.  Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny. W przypadku gdy Organizator zawiesi bądź odwoła Konkurs, zostanie zamieszczony krótki komunikat na oficjalnym profilu Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/tomekmichniewicz/).

20.  Jeśli Kandydat nie spełnia wymogów i warunków określonych w Regulaminie Konkursu lub uzurpuje sobie prawo do udziału w Akcji lub czerpie nielegalne korzyści lub nie zgłosi się po Nagrodę w terminie trzech (3) dni, taki Kandydat, w szczególności Zwycięzca, zostanie wykluczony z Konkursu i nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody.

21.  Regulamin podlega prawu węgierskiemu, podobnie jak Konkurs i uczestnictwo w Akcji, a sądem właściwym dla rozstrzygania jakichkolwiek sporów prawnych, jakie mogą powstać, jest sąd węgierski.

22.  Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do niniejszego Konkursu. Facebook nie sponsoruje, nie wspiera, nie nadzoruje i w żaden inny sposób nie jest związany z Konkursem. W trakcie trwania Konkursu, Kandydaci przekazują wszystkie związane z nimi dane Organizatorowi lub jego zleceniobiorcom, a nie Facebookowi.

23.  Organizator udostępni Regulamin na stronie www.tomekmichniewicz.pl

24.  Organizator nie prowadzi jakiejkolwiek korespondencji związanej z konkursem oraz niniejszym Regulaminem. W każdej kwestii spornej decyzja Organizatora będzie wiążąca i wszelkie odmienne rozwiązania prawne będą wyłączone. Organizator wyłącza odpowiedzialności za ewentualne awarie podczas drukowania materiałów komunikacyjnych dotyczących niniejszego Konkursu.

25.  Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Kandydatów do dnia 21.12.2016 w formie e-maila wysyłanego na adres tomek@tomekmichniewicz.pl. Reklamacje powinny zawierać dane osobowe Kandydata (imię i nazwisko, adres) oraz udokumentowane powody reklamacji, jak również oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie czternastu (14) dni od ich otrzymania przez Organizatora. Kandydat, który złożył reklamację, zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia listem poleconym lub drogą mailową.

Warszawa, 13.12.2016