Type and press Enter.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU TOMEKMICHNIEWICZ.PL

(ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU)

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i Umowy o zawarciu usług drogą elektroniczną serwisu TomekMichniewicz.pl.

Akceptacja Regulaminu powoduje jednocześnie akceptację Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

 

I.                   Administrator

Administratorem danych osobowych („Dane”) Użytkowników podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz podawanych w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną („Usługi”), zgodnie z Regulaminem jest Tomasz Michniewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Plac Konstytucji 3/12, 00-647 Warszawa, NIP 952 189 5984, REGON 141894324

 

II.                   Przetwarzanie Danych

1.              Administrator przetwarza Dane Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.

2.              Przetwarzane przez Administratora Dane, o których mowa powyżej, są danymi, które Użytkownik udostępnia w trakcie Rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z Usług.

3.              Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas składania zamówienia (akceptacja Regulaminu) również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia Usług.

4.              Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, jak również poprzez ulokowanie sprzętu i oprogramowania w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania.

5.              W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji Danych oraz zapewnienia uwierzytelniania, Administrator posługuje się technologią szyfrowania przetrzymywanych danych, architektury rozproszonej uniemożliwiającej dostęp do danych pracowników firm utrzymujących serwery oraz bezpiecznych połączeń SSL i VPN.

6.              Zbiór danych („Zbiór Danych”) Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

III.                   Cele przetwarzania Danych

1.              Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników a Administratorem w ramach Serwisu, w tym w celu kontaktowania się z Użytkownikami, rozliczenia świadczonych Usług oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach Rejestracji.

2.              Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o usługach i innych produktach jak również informacji handlowych pochodzących zarówno od Administratora, jak i innych podmiotów.

 

IV.                   Prawa Użytkownika

1.              Dane podawane są dobrowolnie. Niepodanie określonych w Regulaminie Danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu lub określonych jego funkcjonalności.

2.              Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do dokonywania w nich bieżących zmian. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.

3.              Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych jeśli upoważniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

V.                   Postanowienia końcowe

1.              Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych.

2.              Administrator wykorzystuje pliki cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

3.              Użytkownik posiada możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania  cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnianych w Serwisie, w tym w części wymagającej logowania.

4.              Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw.

5.              Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu.